Skip to content

Start arrow Kontakt
Kontakt
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II Drukuj


Ulica i numer:
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
woj. łódzkie
Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529


Informacje: TELEFONY:

Sekretariat Dyrektora:

tel. 44 63 58 200, fax 44 63 21 628

Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Medycznych:

tel. 44 63 58 200, fax 44 63 21 628

Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych:

tel. 44 63 58 201, fax 44 63 58 400

Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych i Technicznych:

tel. 44 63 58 201, fax 44 63 58 400

..........................................................................................................

Izba Przyjęć główna: tel. 44 63 58 534

Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego IA: tel. 44 63 58 512

Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego IB: tel. 44 63 58 512

Izba Przyjęć Oddziału Psychiatrycznego II: tel. 44 63 58 477

Izba Przyjęć Oddziału Leczenia Alkohol.Zesp.Abstynencyjnych: tel. 44 63 58 477

Pokój lekarski Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego: tel. 44 63 58 503

Pokój lekarski Oddziału Dermatologicznego: tel. 44 63 58 543

Pokój lekarski Odziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej: tel. 44 63 58 315

Pokój lekarski Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego: tel. 44 63 58 336

..........................................................................................................

Kierownik Rejestracji: tel/fax. 44 63 58 457

Kolejki oczekujących na przyjęcie do oddziałów Szpitala: tel. 44 63 58 580

REJESTRACJE:

- POZ (lekarz rodzinny): tel. 44 63 58 217
- Zakład Diagnostyki Obrazowej (rezonans, tomograf): tel. 44 63 58 560
- Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej: tel. 44 63 58 257
- poradnia kardiologiczna: tel. 44 63 58 318
- poradnia alergologiczna: tel. 44 63 58 318
- poradnia urologiczna: tel. 44 63 58 318
- poradnia neurologiczna: tel. 44 63 58 493/217
- poradnia endokrynologiczna tel. 44 63 58 493
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej: tel. 44 63 58 428
- poradnia chirurgii ogólnej: tel. 44 63 58 428
- poradnia neurochirurgiczna: tel. 44 63 58 493
- poradnia diabetologiczna: tel. 44 63 58 428
- poradnia rehabilitacyjna: tel. 44 63 58 316
- poradnia okulistyczna: tel. 44 63 58 493
- poradnia ginekologiczno-położnicza: tel. 44 63 58 316
- poradnia chirurgii dziecięcej: tel. 44 63 58 316
- poradnia gastrologiczna: tel. 44 63 58 316
- poradnia zdrowia psychicznego: tel. 44 63 58 294
- poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu: tel. 44 63 58 311
- poradnia onkologiczna: tel. 44 63 58 213
- poradnia chirurgii onkologicznej: tel. 44 63 58 213
- poradnia dermatologiczna: tel. 44 63 58 356
- poradnia gruźlicy i chorób płuc: tel. 44 63 58 213
- poradnia nefrologiczna: tel. 44 63 58 493
- poradnia otolaryngologiczna: tel. 44 63 58 318
- poradnia otolaryngologiczna dla dzieci: tel. 44 63 58 318
- pracownia USG: tel. 44 63 58 269


ADMINISTRACJA

- Dział administracyjno-gospodarczy: tel. 44 63 58 585/303
- Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego: tel. 44 63 58 249
- z-ca Głównego księgowego: tel. 44 63 58 317
- Sekcja księgowości finansowej: tel. 44 63 58 267/417/322
- Główny specjalista ds. personalnych: tel. 44 63 58 329
- Kierownik sekcji zatrudnienia(w tym szkolenia): tel. 44 63 58 407
- Sekcja zatrudnienia(w tym sprawy socjalne): tel. 44 63 58 423
- Sekcja płac (kierownik): tel. 44 63 58 238
- Sekcja płac: 44 63 58 239
- Dział techniczno-eksploatacyjny: tel. 44 63 58 320
- Kierownik Działu tech.-eksploatacyjnego: 44 63 21 257 (fax,tel) lub 44 63 58 350/323
- z-ca Kierownika Działu techniczno-eksploatacyjnego: tel. 44 63 58 321
- Sekcja BHP: tel. 44 63 58 299
- Kierownik BHP: tel. 44 63 58 403
- Kierownik Sekcji informatyki, sprzedaży usług i marketingu: tel. 44 63 58 283
- Sprzedaż usług i marketingu: tel. 44 63 58 314
- Informatycy: tel. 44 63 58 240/422
- Sekcja organizacji: tel. 44 63 58 245/218
- Zespół transportu sanitarnego (kierownik): tel. 44 63 58 529
- Zespół transportu sanitarnego: tel. 44 63 58 595 - Sekcja rozliczeń usług medycznych: tel. 44 63 58 410/215
- Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia: tel. 44 63 58 236
- Zamówienia publiczne: tel. 44 63 58 208 (fax,tel)
- Zaopatrzenie: tel. 44 63 58 237 lub 44 63 22 491 (fax)
- Sekcja inwestycji: tel. 44 63 58 484 (fax,tel)
- Sekcja inwestycji (kierownik): tel: 44 63 58 484
- Pracownik socjalny: tel. 44 63 58 373/333/479
- Archiwum Szpitala: tel. 44 63 58 216/339
- Sekcja dokumentacji chorych: tel. 44 63 58 352/228
- Sekcja dokumentacji chorych (kierownik): tel. 44 63 58 390

adres e-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


 

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać wiadomość na ten adres:

Top