Skip to content

Start arrow Inwestycje
Drukuj Email
Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Image 

"Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – wdrożenie e – radiologii”.

 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył I etap prac związanych z realizacją projektu pn.: „Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – wdrożenie e – radiologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową nr UDA-RPLD.04.02.00-00-004/12.Całkowita wartość projektu wynosi 3 239 427,00 zł,  w tym pozyskane środki z funduszy unijnych – 2 753 512,95 zł stanowiące 85% dofinansowania. Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa etapy w okresie 2 – letnim (2014 – 2015), I etap prac nad projektem został już ukończony. Trwają prace nad przygotowaniami do realizacji II etapu na rok przyszły. Zakres rzeczowy I etapu projektu obejmował:
•    zakup i instalacje urządzeń sieci komputerowej, a w szczególności macierz dyskową (1 szt.) oraz switch (4 szt.),
•    zakup i instalacje stacji roboczych ( 50 szt. wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym) dla lekarzy z medycznym monitorem referencyjnym (50 szt.),
•    zakup i instalacje stacji roboczych (2 szt. wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym) dla radiologów z kartą dedykowaną (2 szt.) i monitorem specjalistycznym (2 szt.) 
Planowany termin zakończenia całego projektu i realizacji II etapu to II kwartał 2015 r.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, dąży do ciągłego usprawniania procesów obsługi pacjenta oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa leczenia poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w szpitalu. Zrealizowany projekt wpłynie na poprawę efektywności pracy personelu poprzez poprawę przepływu informacji i dostępu do informacji, podniesienie jakości usług medycznych poprzez dostarczenie narzędzi wspomagających lekarza w prowadzeniu diagnostyki i terapii oraz poszerzenia zakresu wykorzystywanych w terapii informacji. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych.

 

"Zakup 2 szt. endoskopów wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem dla potrzeb Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie".

 
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował zadanie pn.: "Zakup 2 szt. endoskopów wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem dla potrzeb Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie". Na ten cel Szpital otrzymał darowiznę w wysokości 200 000,00 zł z Fundacji PGE - Energia z Serca.
Doposażenie placówki bełchatowskiej jest gwarantem zwiększenia liczby procedur zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych z zakresu endoskopii. Jest to niezwykle ważne, gdyż dzięki takim badaniom możliwe jest wykrycie chorób, w tym wczesnych nowotworów np. żołądka, jelita grubego, co w znaczący sposób zwiększa powodzenie procesu leczniczego. Ponadto endoskopia jest alternatywą dla niektórych procedur chirurgicznych, daje możliwość zabiegów małoinwazyjnych na drogach żółciowych i trzustkowych. Inwestycja w bazę infrastrukturalną komórki wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności.

 

Zakończenie I etapu projektu dofinansowanego ze środków unijnych.


Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył I etap prac związanych z realizacją projektu pn.: „Rozwój systemów informatycznych dla potrzeb podniesienia efektywności diagnozy i leczenia pacjentów Szpitala w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z Umową nr UDA-RPLD.04.02.00-00-001/13-00.
Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 697 740,00 zł,  w tym 85% zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa etapy, I etap prac nad projektem został już ukończony. Trwają prace nad przygotowaniami do realizacji II etapu. Zakres rzeczowy I etapu projektu obejmował wdrożenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w Oddziałach szpitalnych poprzez:
•    zakup i instalacje oprogramowania (1 szt.),
•    szkolenie użytkowników dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (1 szt.)
•    konsultacje na stanowiskach w oddziałach szpitalnych (58 szt.)
•    wdrożenie funkcjonujących druków papierowych w formie elektronicznej (1 szt.)
Planowany termin zakończenia całego projektu i realizacji II etapu przewidziany jest na III kwartał 2015 r.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, dąży do ciągłego usprawniania procesów obsługi pacjenta oraz podniesienie jakości i bezpieczeństwa leczenia poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych w sposób tradycyjny wiąże się z długim czasem oczekiwania na informację, zaangażowaniem wielu pracowników w proces zbierania i agregowania danych oraz często stanowi problem w przypadku konieczności skorzystania z przechowywanej informacji. Ochrona zdrowia jest tą dziedziną życia, w której od czasu pozyskania informacji zależy często zdrowie lub życie człowieka. Dlatego też rozwój i doskonalenie technologii elektronicznego obiegu informacji ma bardzo istotne znaczenie. Sprawność działania instytucji zależy w głównej mierze od szybkości podejmowania decyzji, a ta jest uzależniona od dostępności informacji. Szczególne znaczenie ma wypracowanie narzędzi, które pozwolą w łatwy i prosty sposób gromadzić informacje. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych.
 

 
Top