Skip to content

Drukuj Email
Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie w 2013 roku
Rok 2013 w  Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie został zakończony „przeprowadzką” Poradni urologicznej do zmodernizowanych i doposażonych w aparaturę i sprzęt medycznych pomieszczeń. Na mocy bowiem umowy dotacji  nr 282/Z/2013  z dnia 14.11.2013r.  Szpital otrzymał ze środków budżetu Województwa Łódzkiego kwotę 205.000,00 zł na realizację zadania „Wyposażenie Poradni urologicznej bełchatowskiego Szpitala w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń zgodnie z wymaganiami NFZ”.   W ramach inwestycji wykonano prace budowlane dostosowujące przestronne pomieszczenia dla potrzeb diagnozowania i leczenia pacjentów Poradni urologicznej. W ramach kontynuacji rozpoczętych działań planuje się dokonanie zakupu w I kwartale 2014r. nowoczesnego fotela urologicznego.
ImageImage
 

 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach umowy dotacji nr 236/Z/2013 z dnia 21.10.2013r.  zrealizował zadanie „ Modernizacja rozdzielni zasilającej oddziały szpitalne w budynku 1A obiektu głównego Szpitala w Bełchatowie” współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego  w wysokości  100.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. zakup, montaż, wdrożenie w funkcjonujący system szaf sterowniczych z osprzętem dla pól zasilających, systemu wyłączników oraz wykonanie nowej automatyki systemu zasilania rezerwowego. Działania te stanowią kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2012r. i zaplanowanego w ujęciu długofalowym, którego celem jest kompleksowa modernizacja elementów infrastruktury elektro-energetycznej Szpitala.

Inwestycja została wykonana zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi , a w szczególności zawartymi w normie PN/E-05003, celem stworzenia warunków dla prawidłowej pracy i funkcjonowania Oddziałów zasilanych z rozdzielni m. in. Oddział otolaryngologiczny, Oddział chorób wewnętrznych I, Oddział chorób wewnętrznych II, Oddział rehabilitacyjny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział ginekologiczno-położniczy, Oddział neonatologiczny, Oddział chirurgiczny dla dzieci.

Wsparcie finansowe przekazane przez Organ Założycielski umożliwiło podniesienie jakości infrastruktury, a tym samym przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania bełchatowskiej placówki.


 2013 rok - kolejnym rokiem obfitującym w wspólne działania Szpitala w Bełchatowie oraz włodarzy gmin z regionu

Wysoki poziom świadomości przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom regionu, zaowocował kolejnym rokiem obfitującym w wspólne działania Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie oraz włodarzy gmin z obszaru wspólnego funkcjonowania. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kleszczów dokonano zakupu następujących pozycji aparatury i sprzętu medycznego o wartości ponad 627 tys. zł.

 1. respiratora stacjonarnego, defibrylatorów oraz monitorów czynności życiowych wraz z najnowocześniejszymi centralami kardiomonitorowymi  dla Oddziału anestezjologii i i intensywnej terapii.
 2. lampy operacyjnej oraz narzędzi do mikrochirurgii dla potrzeb zabiegów neurochirurgicznych.
Przekazanie środków finansowych w wysokości 30 tys. zł przez Gminę Szczerców pozwoliło na odnowienie bazy sprzętowej Oddziału kardiologicznego poprzez zakup systemu holterowskiego wraz z rejestratorami, stanowiącego kluczowy element diagnostyki chorób układu krążenia. Również pomoc finansowa w wysokości 30 tys.zł przekazana przez Gminę Rząśnia pozwoliła na odnowienie bazy sprzętowej oddziałów szpitalnych poprzez zakup kardiomonitorów, w tym dla potrzeb najmłodszych pacjentów. Do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego małych pacjentów przyczyniła się również dotacja celowa Gminy Bełchatów (19 tys. zł), dzięki której dokonano zakupu lampy do fototerapii noworodków dla Oddziału pediatrycznego oraz wózka do pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
ImageImageImageImage 
 

Image 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 619/OA/P/2013 z dnia 13.11.2013r. w formie pożyczki zrealizował zadanie ,,Termomodernizacja budynków satelitarnych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II Bełchatowie w zakresie Pawilonu B oraz Pawilonu C” o wartości 971.700,00zł. 

 

Zakres rzeczowy projektu  obejmował wykonanie w 2013 roku następujących robót budowlanych:

 • ·         docieplenie elewacji zewnętrznej wełną mineralną,

 • docieplenie stropodachów,
 • doszczelnienie dachów papą termozgrzewalną,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • odtworzenie instalacji odgromowej,
 • ułożenie opaski wokół budynku.

Wykonanie inwestycji współfinansowanej ze środków WFOŚiGW w wysokości 886.807,00 zł pozwoliło podwyższyć standard infrastruktury kolejnych  oddziałów  Szpitala: Oddziału Psychiatrycznego IA, Oddziału Psychiatrycznego IB, Oddziału Leczenia Alkoholowego  Zespołów Abstynenckich, Oddziału  Psychiatrycznego II, a tym samym podnieść jakość warunków hospitalizacji pacjentów bełchatowskiej placówki i efektywność energetyczną jej funkcjonowania.

 

                                           www.wfosigw.lodz.pl

 

ImageImageProces unowocześniania bazy sprzętowej bełchatowskiego Szpitala nadal trwa

 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:
 • respirator stacjonarny,
 • głowica do echokardiograficznych badań przezprzełykowych,
 • 6 szt. kardiomonitorów.

Na ten cel  Szpital otrzymał dotację w wysokości 230.000 zł z Fundacji PGE – Energia z serca (200.000zł) oraz ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (pomoc finansowa udzielona przez Gminę Rząśnia – 30.000zł).

Zgodnie z zapisami „Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006 – 2013 Część I Priorytetowe cele i zadania w polityce zdrowotnej”, wskazana populacja charakteryzuje się postępującym procesem starzenia się populacji. Oddział neurologiczny wraz z Pododdziałem Udarowym Szpitala w Bełchatowie świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców regionu liczącego około 300 tys. mieszkańców. Rocznie w oddziale leczonych jest ponad 1800 pacjentów. Oddział ściśle współpracuje z przyszpitalną poradnią neurologiczną, w której rocznie udziela się około 4 tys. porad pacjentom ambulatoryjnym. Największą grupę wśród hospitalizowanych stanowią chorzy z udarami mózgu. Sytuacja demograficzna, struktura zachorowalności mieszkańców regionu, a jednocześnie stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych w bełchatowskim Szpitalu stanowią podstawę do przypuszczeń, że liczba leczonych pacjentów będzie ulegała zwiększeniu.

Zakup respiratora stacjonarnego dla potrzeb Pododdziału udarowego wpisuje się więc w proces dążenia do osiągnięcia strategicznych założeń poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, jak i w skali krajowej. Inwestycja w bazę infrastrukturalną komórki nie tylko pozwoli na spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. Niezwykle ważnym jest fakt, iż zakup ww. aparatury medycznej niezwykle przyspieszy osiągnięcie celu, jakim jest w pełni wyposażony Pododdział Udarowy.

Realizacja kolejnego projektu pod nazwą „Zakup głowicy do echokardiograficznych badań przezprzełykowych dla potrzeb Oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” pozwoliła również na wyrównanie niedostatków infrastruktury ochrony zdrowia, co jest niezbędne w celu wsparcia skutecznego świadczenia usług zdrowotnych. Jest to szczególnie ważne, gdyż w 2012 r. przyjętych na oddział kardiologiczny było 2037 pacjentów, a do dnia 31. sierpnia 2013r. 1411 hospitalizowanych, przy czym  średnia długość pobytu pacjenta w oddziale wynosi  ponad 4 dni.  Zakup głowicy do badań przezprzełykowych do echokardiografu  jest komplementarny z wcześniejszymi działaniami Szpitala. Spójność projektów umożliwia ciągły rozwój techniczny i technologiczny infrastruktury szpitalnej,  jak również podnosi jakość świadczonych usług. Wyposażenie Oddziału kardiologicznego w głowicę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych umożliwi wykonanie nie tylko klasycznej diagnozy przez klatkę piersiową. Stosowanie nowoczesnej techniki badania przezprzełykowego szerzej obrazuje pracę serca pacjenta. Sonda wprowadzana jest do przełyku wraz z głowicą ultrasonograficzną i z tej perspektywy (czasami nawet przez-żołądkowo) ocenia się serce w wybranych sytuacjach klinicznych, również przy obciążeniu. Wykonuje się wówczas serię badań echo przy zmieniającym się obciążeniu np. wysiłkiem fizycznym, lekami pobudzającymi pracę serca lub rozszerzającymi tętniczki wieńcowe bądź stymulacją elektryczną przedsionków serca. Stanowi to doskonałą diagnozę i podstawę do dalszego, bardziej efektywnego procesu leczenia.

Również Województwo Łódzkie przekazało środki finansowe stanowiące pomoc z budżetu Gminy Rząśnia na zakup aparatury medycznej w postaci 6 szt. kardiomonitorów.  Przekazane one zostały na następujące oddziały: ginekologiczno-położniczy (2 szt.), pediatryczny (1 szt.), chirurgiczny dla dzieci (1 szt.), ortopedyczny (1 szt.) oraz neurochirurgiczny (1 szt.).  Zakup monitorów funkcji życiowych  pozwolił wymienić starszej generacji urządzenia, na nowoczesne, proste w obsłudze  aparaty. Stanowi to cenny nabytek, ponieważ kardiomonitory są  wykorzystywane na większości oddziałów szpitalnych, gdzie zachodzi konieczność monitorowania stanu zdrowia pacjenta dla różnych grup wiekowych od noworodków do dorosłych.

 • Gmina Kleszczów doposaża Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:
 1. lampy operacyjnej z przeznaczeniem na blok operacyjny.
 2. narzędzi do mikrochirurgii dla potrzeb głównie oddziału neurochirurgicznego.
 3. respiratora stacjonarnego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Na ten cel Gmina Kleszczów reprezentowana przez Wójta Gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego przekazała środki finansowe w wysokości blisko 280 000 zł. Poprzez zakup ww. pozycji sprzętowych Szpital realizuje misję Szpitala: "Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie we wszystkich specjalnościach". Mając na uwadze ciągłą poprawę świadczonych usług w Szpitalu, proces modernizacji infrastruktury sprzętowej ujmuje się priorytetowo w swoich planach rozwoju, konsekwentnie go realizując poprzez podejmowane przedsięwzięcia. Celem przyjętych działań jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrostu komfortu hospitalizacji pacjentów. Zakup omawianej aparatury medycznej przyczyni się do rozwoju działalności Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego  i oddziału neurochirurgicznego. Przede wszystkim jednak ma niezaprzeczalny pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Należy zwrócić uwagę, że współpraca i pomoc Gminy Kleszczów jest bezcenna i dowodzi, że przedstawiciele Gminy troszczą się o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu.
 
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie po raz kolejny pragnie wyrazić wdzięczność dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przyczyniła się do rozbudowy bazy sprzętowej jednostki.

                Fundacja przekazała na Oddział neonatologiczny  nowoczesny kardiomonitor oraz stanowisko do resuscytacji noworodków z oprzyrządowaniem. Ponadto w najbliższej przyszłości zostanie dostarczony Infant Flow.  

                Realizacja inwestycji przyczyniła się do znacznej poprawy infrastruktury sprzętowej Oddziału neonatologicznego. Przede wszystkim jednak nastąpiła poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego najmłodszych pacjentów naszego Szpitala. Dzięki temu dzieci które wymagają, obserwacji lub też szczególnej troski mają zapewnioną pełną opiekę w postaci wykwalifikowanego personelu oraz specjalistycznego sprzętu. Pobyt klinicznie niestabilnych i chorych noworodków wymagających ciągłej opieki neonatologicznej, wspomagania oddechu i innych interwencji jest w pełni zabezpieczony. Wyposażenie oddziału w sprzęt najnowszej generacji, podnosi jakość leczenia dzieci z niską masą urodzeniową i wadami wrodzonymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Top