Skip to content

Drukuj Email
Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie w 2012 roku
 
 • Pierwsze działanie w kierunku odnowienia infrastruktury elektro-energetycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie - wykonane!
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował zadanie pn.: "Modernizacja rozdzielni". Na ten cel uzyskał dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 86 511,00 zł.
 

Jest to zadanie niezwykle ważne dla naszej placówki, ponieważ instalacja sieć elektryczno-energetyczna znajdowała się w złym stanie i mogłaby przyczynić się do występowania awarii
na terenie jednostki. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, Szpital dokonał modernizacji rozdzielni RNNN2/B, z której zasilany jest pion ratownictwa medycznego (Szpitalny oddział ratunkowy, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii), pion zabiegowy (Oddział neurochirurgiczny, Oddział okulistyczny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział urologiczny) oraz Oddział kardiologiczny i Oddział neurologiczny. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kompleksowej modernizacji rozdzielni RNNN2/B w budynku 1C, a w szczególności:

 

-   wykonanie dokumentacji technicznej, umożliwiającej pracownikom Działu technicznego Szpitala sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania nowej aparatury,

-        zakup, montaż i wdrożenie w funkcjonujący system szaf sterowniczych z osprzętem dla pół zasilających,

-        zakup, montaż i wdrożenie w funkcjonujący system wyłączników,

-        wykonanie nowej automatyki systemu SZR między sekcjami i łącznikiem kablowym,

-        modernizacja podłogi wraz z zakupem wykładziny dielektrycznej,

-        odnowienie malatury ścian,

-        zakup i montaż nowego oświetlenia,

-        zakup i montaż drzwi ognioodpornych.

Inwestycja ta została wykonana w warunkach funkcjonującego Szpitala, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a w szczególności zawartymi w normie PN/E-05003. Stanowi krok milowy w kierunku odnowienia infrastruktury elektryczno-energetycznej Szpitala.

 

 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w 2012 roku uczestniczył w programie zdrowotnym pn.: "Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia  Chorób  Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD" prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował zadanie pn.: "Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu" w ramach programu zdrowotnego: "Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD".

W ramach realizacji zadania Szpital dokonał zakupu następujących pozycji sprzętowych dla potrzeb Oddziału rehabilitacyjnego.

          - dynamiczny system odciążający do nauki chodzenia,

          - stół pionizacyjny z elektryczną regulacją,

          - rotor elektryczny.

 

             Na realizacje zadania placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 78 000 zł z Ministerstwa Zdrowia oraz 83.410,96zł z budżetu Województwa Łódzkiego.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 162.253,49zł.

Realizacja programu zdrowotnego przyczyniła się do znacznej poprawy jakości bazy sprzętowej przeznaczonej dla potrzeb leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, a w szczególności po udarach mózgu. Jest to szczególnie ważne, gdyż województwo łódzkie charakteryzuje się dużym odsetkiem występowania udarów mózgu, przy jednoczesnej tendencji starzenia się populacji mieszkańców regionu. Obecnie Oddział rehabilitacyjny wraz z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Szpitala w Bełchatowie świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców regionu liczącego około 300 tys. mieszkańców. Rocznie w Pododdziale rehabilitacji neurologicznej leczonych jest około 130 pacjentów, wśród których największą grupę stanowią chorzy po przebytym udarze mózgu (średni czas hospitalizacji jednego pacjenta wynosi 30 dni). Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na wykorzystanie czasu hospitalizacji w sposób zapewniający efektywniejszy proces rehabilitacji, a tym samym pozwoli uzyskać szybszy powrót do sprawności ruchowej osoby
po udarze mózgu.

  

 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie odnowił wyposażenie i bazę sprzętową

      Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest placówką, która proces unowocześniania bazy sprzętowej ujmuje priorytetowo, dążąc do jak najwyższej jakości świadczonych usług. W realizacji zamierzeń nie jest osamotniony i dzięki wsparciu finansowemu jednostek samorządu terytorialnego staje się nowoczesną placówką, bogatą w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny.

     Organ założycielski Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, jakim jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, dbając o zdrowie publiczne mieszkańców regionu, współfinansował w 2012r. zadanie pn: "Zakup aparatury medycznej" udzielając dotacji w wysokości 117 590,00 zł na zakup:

- aparatu do pomiaru rzutu serca dla potrzeb Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,

- aparatu do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału urologicznego.

     

      Ponadto w grudniu 2012r. dokonano zakupu 2 szt. pomp wolumetrycznych dla potrzeb Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz zestaw narzędzi do artroskopii dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, również dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 22 410,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

    Obie inwestycje przyczyniły się do wzbogacenia oddziałów szpitalnych o sprzęty nowoczesne wykorzystywane do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Przedsięwzięcie w postaci zakupu aparatu do badań urodynamicznych pozwoli dokładnie określić rodzaj zaburzeń prowadzących do nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Podczas badania można określić nie tylko sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu, lecz również prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, jest to problem powszechnie spotykany, którego prawidłowa diagnoza pozwoli na szybkie i efektywne leczenie.

Również zakupiony zestaw narzędzi do artroskopii dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej przyczyni się do poprawy jakości leczenia zmian chorobowych pojawiających się w obrębie stawów, takich jak: urazy stawów, niestabilności ruchów w stawach, złamania śródstawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe.

Niezwykle ważny dla pacjentów Szpitala jest specjalistyczny sprzęt ratujący życie przeznaczony na Oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Zakupiony aparat do pomiaru rzutu serca pozwala bowiem określić jeden z najważniejszych parametrów hemodynamicznych, jakim jest rzut serca u pacjenta, tzn. objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych. Oddział został również wyposażony w pompy wolumetryczne, które stosuje się do podawania dużych objętości płynów takich jak: płyny infuzyjne i preparaty krwiopochodne, oraz do żywienia pozajelitowego.

Kolejną w 2012 roku znaczącą inwestycją było zadanie pn.: "Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego", na realizację którego Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał dotację celową w wysokości 324 454,54 zł, stanowiącą pomoc finansową udzieloną z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- działania w Zakładzie diagnostyki laboratoryjnej, o wartości 99 365,23 zł. Zakupiono meble medyczne do pracowni biochemicznej i mikrobiologicznej, klimatyzację sufitową, 3 wirówki laboratoryjne, cieplarkę mikrobiologiczną oraz chłodnię.

- działania w Oddziale chirurgicznym ogólnym o wartości 178 555,68 zł. Zakupiono panele medyczne 3-stanowiskowe z wyposażeniem, stanowiska gazów medycznych z wyposażeniem, szyny medyczne 3-stanowiskowe z akcesoriami, pompy strzykawkowe dwutorowe i jednotorowe oraz stację centralnego nadzoru z sześcioma monitorami pacjenta. Ponadto zakupiono system kotar dla sześciu stanowisk oraz stacje dokujące.Inwestycja pozwoliła na utworzenie nowoczesnej sali pooperacyjnej w oddziale.

- działania w Oddziale chorób wewnętrznych I, dla którego zakupiono panele przyścienne elektryczno-gazowe 3-stanowiskowe i 2-stanowiskowe o wartości 49 955,40 zł.

Dzięki ofiarności Gminy Szczerców (dotacja w wysokości 26 195,40 zł), Gminy Bełchatów (dotacja w wysokości 20 000,00 zł) i Gminy Kluki (dotacja w wysokości 10 000,00 zł) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakupił następujące pozycje sprzętowe:

- 7 szt. aparatów EKG,

- ureterorenoskop dla Oddziału urologicznego,

- łóżko rehabilitacyjne dla Oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej,

- pompa infuzyjna dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

W wyniku realizacji przedsięwzięć bełchatowski Szpital został wyposażony w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń medycznych, którego posiadanie zapewnia spełnienie przez Szpital wymagań NFZ oraz w znaczący sposób wpływa na jakość świadczonych usług medycznych.

 
Image
 • Zakończenie prac związanych z informatyzacją Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył prace związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

Budowę przyłączy teletechnicznych:
 • budowę kanalizacji teletechnicznej pierwotnej,
 • budowę studni kablowych,
 • budowę przepustów,
 • nadzór inwestorski dla prac budowlanych.
Dostawę i uruchomienie oprogramowania laboratorium szpitalnego w Zakładzie diagnostyki laboratoryjnej:
 • zakup, instalację i konfigurację serwera bazy danych,
 • zakup, instalację i konfigurację serwera aplikacji,
 • zakup, instalację i konfigurację serwera wydruków,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania,
 • połączenie funkcjonującego systemu szpitalnego z laboratorium,
 • tematyczne szkolenia personelu.

Informatyzację Zakładu diagnostyki Obrazowej w zakresie dostawy i wdrożenia systemu radiografii pośredniej (CR):

 • zakup, instalację i konfigurację serwera oraz pomocniczego sprzętu informatycznego (komplet kaset cyfrowych, stacja technika z czytnikiem kodów kreskowych, automatyczna kamera, stacja diagnostyczno-opisowa do klasycznej radiologii, drukarka kodów kreskowych, drukarka laserowa,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania,
 • tematyczne szkolenia personelu.

Szacowany koszt projektu to około 850 tys. zł. Działania w zakresie informatyzacji diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej oraz przygotowania projektu i jego promocji zostały współfinansowane w ramach środków unijnych. Oznacza to, że Szpital uzyska dofinansowanie na poziomie około 660 tys. zł.

Podstawowym rezultatem w projekcie będzie wzrost liczby jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych. Budowa systemu informatycznego poprzez zakup nowej oraz modernizację i rozwój posiadanej infrastruktury informatycznej zdecydowanie usprawni procesy diagnostyczne oraz czas oczekiwania na diagnozę i leczenie bez konieczności przenoszenia dokumentacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami Szpitala, jak również pomiędzy placówkami, szczególnie gdy sytuacja wymaga leczenia pacjenta w różnych ośrodkach ochrony zdrowia. Projekt usprawni zatem system przekazywania danych pomiędzy konkretnymi jednostkami szpitalnymi, zapewni stały dostęp do informacji o pacjentach – zarówno najnowszych, jak i tych wcześniejszych (dane medyczne, wgląd w historię pacjenta, poszczególne hospitalizacje, wyniki badań) oraz umożliwi zlecanie badań oraz tworzenie ich opisów za pośrednictwem archiwum oszczędzając tym samym czas i zapewniając wyższy komfort nie tylko pracownikom Szpitala, ale i pacjentom, którzy będą sprawniej diagnozowani.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – bez tworzenia i zachowywania papierowych kopii – przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych. Poprzez ucyfrowienie funkcjonujących sprzętów medycznych nastąpi oszczędność środków finansowych w zakresie diagnostyki obrazowej, wydatkowanych na zakup klisz i odczynników do wywoływania zdjęć RTG i utrzymywania wywoływarki zdjęć RTG.

Wiąże się to również z pozytywnym oddziaływaniem na rzecz ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji substancji chemicznych zawartych w odczynnikach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do nowoczesnych technologii ITC, a personel obsługujący specjalistyczny sprzęt i programy nabędzie nowe, bądź też rozwinie posiadane już umiejętności, w celu sprawnego posługiwania się narzędziami  ITC. Realizacja ww. projektu przyczyni się zatem do usprawnienia działania Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Wpłynie to także na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych w tego typu placówkach oraz poprawę jakości świadczenia usług medycznych, efektywności i skuteczności przeprowadzania badań i zabiegów a także do zwiększenia wykorzystania potencjału specjalistów, jakimi dysponuje Województwo Łódzkie. Nie bez wpływu zostanie system opieki zdrowotnej – usprawniony, dający poczucie komfortu pacjentom, równający ze sobą poziomy diagnostyki i lecznictwa w Polsce ze standardami europejskimi i światowymi.

Projekt jest działaniem długofalowym i w każdym momencie możliwa jest jego rozbudowa o dalsze aplikacje, systemy, a w przyszłości udostępnienie usług on-line bezpośrednio dla pacjentów.
 • „Termomodernizacja obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

          Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie wybudowano na początku lat 80-tych. Istniejąca wówczas technologia, a także jakość zastosowanych materiałów z biegiem lat doprowadziły do wysokich strat ciepła w pomieszczeniach szpitalnych. Utrzymanie normowych temperatur było często niemożliwe z powodu nieszczelności. Ponad 20 letnia eksploatacja obiektów Szpitala w naturalny sposób przyczyniła się do degradacji elewacji zewnętrznej. Wieloletnia eksploatacja budynków doprowadziła również do znacznego zużycia stolarki okiennej. Było to szczególnie uciążliwe dla pacjentów przebywających w salach chorych i innych pomieszczeniach medycznych. Duże różnice temperatur w obrębie jednego pomieszczenia i przeciągi były niekomfortowe, a w niektórych przypadkach utrudniały proces leczenia. Istotnym, więc problemem był brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych w pomieszczeniach, w których świadczone są usługi medyczne oraz w pomieszczeniach, gdzie przebywają chorzy. W kontekście funkcjonowania jednostki, problemem było wysokie zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania budynków, a co za tym idzie wysokie koszty ich utrzymania. Natomiast w kontekście społecznym i ekologicznym głównym zidentyfikowanym problemem związanym ze stanem technicznym budynków Szpitala była znaczna emisja substancji niebezpiecznych dla środowiska związana z ich ogrzewaniem.

 

          Inwestycja obejmowała dokonanie docieplenia elewacji zewnętrznej wełną mineralną wraz z niezbędnymi uzupełnieniami tynku, docieplenia stropodachów, doszczelnienia dachów poprzez wymianę połaci dachowej wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie instalacji odgromowej. Całkowity koszt robót termomodernizacyjnych w 2011 roku wyniósł 4 824 426,98 zł.

 

          Obecnie Szpital przygotowuje się do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, gwarantującej refundację 50% poniesionych kosztów.  •  „Podniesienie dostępności do SOR Szpitala w Bełchatowie poprzez modernizację lądowiska dla śmigłowców"
         Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego oraz dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pozwoliła na modernizację istniejącego lądowiska, celem dostosowania go do wymagań prawnych. Zamontowano oświetlenie umożliwiające wykonywanie lotów nocą i w trudnych warunkach atmosferycznych. Dokonano wymiany wiatrowskazu oraz ogrodzenia lądowiska. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i aplikacyjną, zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych oraz podjęto działania promocyjne. Koszt całkowity przedsięwzięcia ukształtował się na poziomie 261 569,57 zł.
 
 

Modernizacja obiektu umożliwiła transport pacjentów do i ze szpitala o każdej porze dnia i nocy. Ma to niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom regionu.

W wyniku realizacji projektu, funkcjonujące w strukturach Szpitala lądowisko, spełnia wszystkie wymagania ustawodawcy oraz decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało wpisane do krajowej ewidencji lądowisk. Tym samym Szpitalny oddział ratunkowy, jako jednostka Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego spełnia zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie całodobowego dostępu do lądowiska dla śmigłowców. 

 


 •  „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”
          Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego oraz dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pozwoliła na dokonanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego oddziału ratunkowego.
 
 
 
W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono:
- zestaw do trudnej intubacji 1 szt.
- kardiomonitor 2 szt.
- aparat do znieczulania 1 szt.
- defibrylator 2 szt.
- bronchofiberoskop 1 szt.
- analizator parametrów krytycznych 1 szt.
- kapnograf 3 szt.
- aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 1 szt. 
- aparat USG 1 szt. 
- respirator stacjonarny 1 szt. i transportowy 4 szt.
- pulsoksymetr 1 szt.
- aparat rtg ramię C 1 szt.
- stół zabiegowy 2 szt.
- lampa operacyjna 2 szt. 
- pompa infuzyjna 2 szt.
- ssak elektryczny 4 szt.
- łóżko do intensywnej terapii 2 szt.
- materac do ogrzewania pacjentów 2 szt.
- wózek reanimacyjny 1 szt.

 Dokonanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego oddziału ratunkowego, o łącznej wartości 1 430 187,98 zł pozwoliło na wyrównanie niedostatków infrastruktury ochrony zdrowia, co było niezbędne w celu poprawy świadczenia usług zdrowotnych. Wyposażenie jednostek ochrony zdrowia w nowoczesne urządzenia medyczne, spełniające aktualne standardy techniczne i jakościowe jest warunkiem poprawy dostępności  i jakości świadczeń zdrowotnych, czyli jest warunkiem realizacji założeń polityki spójności.

Wyposażenie SOR w aparaturę i sprzęt medyczny stanowiący zakres rzeczowy zadania umożliwił monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, wykonanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów, wszystkie inne działania ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Mieszkańcy regionu zyskali oddział ratunkowy wyposażony w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny, umożliwiający podejmowanie medycznych czynności ratunkowych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego o każdej porze dnia i nocy.

 


 

 • „Modernizacja strategicznej bazy diagnostycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
  w Bełchatowie”

W ramach środków własnych oraz dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego unowocześniono pracownię tomografii komputerowej poprzez dokonanie zakupu i montaż nowego aparatu TK wraz z dostosowaniem i modernizacją pomieszczeń pracowni. Koszt aparatu i wykonanych prac uklasyfikował się na poziomie 2 698 675,92 zł.

Tomograf komputerowy pozwala na niezwykle precyzyjną i dogłębną diagnostykę w wielu dziedzinach nauk medycznych, a szybkość badania i stosunkowo bardzo mała inwazyjność sprawia możliwość diagnostyki u dużej liczby pacjentów. Badanie to umożliwia ocenę struktur anatomicznych i ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele całego człowieka w płaszczyźnie poprzecznej i poprzez odpowiednie rekonstrukcje, także w innych płaszczyznach. Główną zaleta badania w stosunku do innych badań radiologii konwencjonalnej jest możliwość odróżnienia od siebie poszczególnych frakcji tkanek miękkich ustroju.  Ogromną zaletą tomografii komputerowej są możliwości jej wykorzystania w oparciu o tryb ambulatoryjny, bez konieczności hospitalizacji.


 

Modernizacja pracowni w znacznym stopniu podniosła jakość wykonywanych usług z zakresu TK i dostępność do nich mieszkańców regionu.

Dążąc natomiast do podniesienia jakości i dostępności do badań rezonansu magnetycznego Szpital zrealizował w ramach własnych środków finansowych zadanie o wartości 4 291 883,40 zł. Przedmiotem inwestycji był zakup, dostawa i uruchomienie rezonansu magnetycznego RM wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem. W ramach przedsięwzięcia wykonano niezbędne prace projektowe, adaptacyjne, montażowo – instalacyjne, rozruchowe, specjalistyczne pomiary, pozwalające uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu rezonansu magnetycznego. Zakres przeprowadzonych prac w znacznej mierze wynikał ze specyfiki aparatu, warunków jego instalacji i pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracowniami.

 

Diagnostyka przy wykorzystaniu pola magnetycznego jest obecnie najnowocześniejszą metodą badawczą, z którą nie mogą konkurować żadne inne formy obrazowania struktur wewnętrznych ciała człowieka. Jest to badanie całkowicie bezpieczne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że tylko badanie rezonansu magnetycznego umożliwia wykrycie zmiany chorobowej w najwcześniejszym stadium rozwoju, co ma ogromne znaczenie w skuteczności leczenia nowotworów. Warto również zaznaczyć, iż w wyniku przeprowadzenia badania MR nie rejestruje się żadnych powikłań ani zjawisk niepożądanych. Badanie może być powtarzane wielokrotnie, jak również wykonane u chorych w każdym wieku, również u dzieci i kobiet ciężarnych.


 
 •  „Modernizacja istniejącego systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia Szpitala”

        W celu modernizacji istniejącego systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia bełchatowskiego Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przeprowadził prace w zakresie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wykonania drenażu oraz prac związanych z renowacją niedrożnych drenaży, wykonania ścieków drogowych i montażu wpustów, wykonania opaski wokół budynków Szpitala oraz przełożenia chodników.

       Realizacja wskazanych prac zapewniła prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji deszczowej, a tym samym zapobiegła kolejnym podtopieniom i zalaniem pomieszczeń i przestrzeni technicznych Szpitala. Wykonanie założeń inwestycji w znaczący sposób podniosło standard infrastruktury Szpitala.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 295 200,00 zł i w 99% zostanie sfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

 


 

 • „Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego I”

W ramach modernizacji Oddziału Psychiatrycznego I dostosowano izolatki do wymagań prawnych wraz z wykonaniem brakujących węzłów sanitarnych. Wykonano instalację monitoringu wraz z wprowadzeniem możliwości zapisu i modernizacją pomieszczeń monitoringu. Wykonano ścianki i drzwi wejściowe stalowe do budynku wraz z kontrolą dostępu w formie kart dostępowych. Wymieniono drzwi wewnętrzne wraz z montażem systemu kontroli dostępu, dostosowano toalety i łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano balustrady, poręcze i zabezpieczenia klatki schodowej. Koszt wykonanych prac modernizacyjnych to 205 102,50 zł, z czego ponad 90 % zostanie sfinansowane w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. •          „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” 

Rok 2011 obfitował również w inwestycje polegające na odnowieniu bazy sprzętowej Szpitala. Specjalistyczna aparaturę i sprzęt medyczny zakupiono w ramach:

a)      Dotacji ze środków Województwa Łódzkiego

       -  aparat endoskopowy laryngologiczny

       -  aparat do znieczuleń

       -  respiratory

       -  Laser okulistyczny

 

b)      Dotacji ze środków Powiatu Bełchatowskiego

       - 5 kardiogramów wraz z centralną konsolą monitorującą dla Oddziału kardiologicznego

       - Shaker artroskopowy, optyka z płaszczem i narzędzia do artroskopii barku dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

       - Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Pododdziału udarowego

       - Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych I i Pododdziału udarowego

 

c)      Ze środków własnych Szpitala

-  Pulsoksymetr dla Oddziału neonatologicznego

- Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe dla Oddziału ginekologiczno-położniczego i Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

- Aparat do 24-godzinnego monitorowania EKG dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

- Pozycjometr kończyny dolnej Stulberga dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

- Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

- Defibrylator dwufazowy Cardiolaife TEC-5521K dla Oddziału psychiatrycznego I

- Zakup aparatów elektrokardiograficznych dla Oddziału chirurgicznego ogólnego i Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

- Zakup kardiomonitorów dla Oddziału neurologicznego

- Zakup aparatu KTG dla oddziału ginekologiczno-położniczego

- Zakup gastroskopu dla Zakładu diagnostyki i terapii endoskopowej

- Zakup zestawu do elektrochirurgii dla Bloku operacyjnego
 
Top