Skip to content

Start arrow Rada Społeczna
Drukuj Email

Uchwała nr 56/19

Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 23 stycznia 2019r.

 

w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

 

1. Powołuje Radę Społeczną Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w składzie:

 • Waldemar Wyczachowski - przewodniczący - przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Andrzej Kowalski - członek - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
 • Zdzisław Inglot - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Tomasz Głowacki - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Danuta Ewa Pieczara - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Włodzimierz Kula - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Urszula Świerczyńska - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Kamil Ładziak - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

ZADNIA RADY SPOŁECZNEJ

Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania kierownikowi nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku,
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego;
3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
 
Top