Skip to content

Inwestycje2017 Drukuj Email

 

 Image

 

szpital wojewódzki im. jana pawła ii w bełchatowie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych

VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)

 

 

Szczegółowym celem realizowanego projektu jest przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przebudowa wraz z doposażeniem Sal operacyjnych na Bloku operacyjnym znajdujących się w obrębie Oddziału Otorynolaryngologii i Oddziału chirurgii dziecięcej oraz sal na Bloku głównym szpitala. Przyjęte do realizacji zadania na rzecz poprawy infrastruktury zdrowia są motorem poprawy jakości świadczonych usług medycznych, rezultatem czego będzie wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego ludności woj. łódzkiego.

Zrealizowanie przedmiotowego projektu ma na celu polepszenie zakresu świadczeń oferowanych przez Wnioskodawcę oraz zapewnienie mieszkańcom regionu dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej.

Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury ochrony zdrowia poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych usług. Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne modernizacje obiektów już istniejących oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Wyposażenie sal operacyjnych w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny umożliwi prowadzenie intensywnych działań leczniczych wobec indywidualnego pacjenta, ale także w przypadku zdarzeń masowych, kiedy liczba poszkodowanych dochodzi do kilku, a nawet kilkunastu osób.

Zasięg oddziaływania przedmiotowego projektu będzie zarówno lokalny, jak i regionalny
i ogólnokrajowy. Potencjalnymi użytkownikami projektu będą wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, a w szczególności z racji swych funkcji i położenia geograficznego Szpitala, mieszkańcy powiatów: bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego – około 500 000 mieszkańców.

Projekt realizowany od 01.09.2017 roku do 31.12.2018 roku.

 

Wartość kwalifikowalna projektu: 31 292 441,70 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 26 598 575,44 PLN


 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie od wielu lat dąży do jak najwyższych standardów diagnozy i leczenia pacjentów, uzyskując istotną pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, którzy przyczyniają się do współtworzenia  system ochrony zdrowia.

 

W 2017 r. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie pozyskał środki z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację następujących zadań:

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

Wysokość dotacji: 500 000,00 zł

Realizacja zadania podyktowana jest koniecznością dostosowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi placówki na wypadek pożaru. System wykrywania i sygnalizacji pożaru jest  jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w budynku użyteczności publicznej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 •   wykonanie oświetlenia awaryjnego w Pawilonie B i C.
 •  wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie A.
 • wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej sygnalizacji pożaru w budynku głównym  oraz dotyczącej systemu sygnalizacji pożaru w Pawilonie B i C
 • wydzielenia klatek schodowych w budynku głównym Szpitala
 • zakup krzeseł ewakuacyjnych.


 

"Modernizacja rozdzielni, zasilającej budynek diagnostyczny, Blok operacyjny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,  Aptekę szpitalną, Zakład diagnostyki laboratoryjnej, Zakład diagnostyki obrazowej, Zakład rehabilitacji leczniczej”.

Wysokość dotacji: 100.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie modernizacji kolejnej rozdzielni, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne placówki.

 „Zakup sprzętu medycznego oraz łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem”

Dzięki wsparciu  Szpital zakupił  następujący sprzęt medyczny:

 • aparat do terapii elektrowstrząsowej dla Oddziału psychiatrycznego IA
 •  diatermię chirurgiczną dla potrzeb Poradni chirurgii ogólnej
 •  kardiomonitory dla Oddziału kardiologicznego (2szt.) i Oddziału neurochirurgicznego (1szt.)
 •  łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem dla Oddziału neurologicznego (19szt.)

Wysokość dotacji:  235.000,00 zł

 


  Zakup agregatu prądotwórczego zapewniającego rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną”

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż agregatu podlegającego wymianie,

- dostawa i  montaż agregatu,

- wykonanie przyłączy energetycznych,

- połączenie z instalacją wyrzutu spalin,

- podłączenie do instalacji czerpni powietrza (wentylacja nawiewu i wywiewu agregatu)

Wysokość dotacji: 70 000,00 zł


„Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złóż, zapewniającą dostarczanie wody o odpowiednim poziomie czystości, zlokalizowaną w hydroforni szpitalnej”

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • wymiana sprężarki,
 • wymiana układu przygotowania powietrza,
 • wymiana zaworów regulacyjnych,
 • malowanie rurociągów sprężonego powietrza,
 • wyjęcie istniejących złóż,
 • wyczyszczenie chemicznych zbiorników ze złogów/osadów żelaza,
 • wymiana dysz filtracyjnych,
 • dezynfekcja zbiorników,
 • zasypanie zbiorników nowymi złożami,
 • wykonanie prób szczelności,
 • czyszczenie zbiorników na zewnątrz,
 • malowanie zbiorników farbą podkładową i epoksydową,
 •  malowanie rurociągów,
 • uruchomienie, rozruch i oddanie do ruchu stacji odżelaziania wody.

Wysokość dotacji: 95 000,00zł

 


Dzięki dotacji z Gminy Kleszczów Szpital otrzymał wsparcie  finansowe w wysokości 30.000,00zł na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu medycznego w postaci Holcardu CR-07 Alfa System do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz głowicy echokardiograficznej do aparatu usg dla potrzeb Oddziału chorób wewnętrznych II, jak również klimatyzatora do gabinetu zabiegowego w Oddziale okulistycznym.

Gmina Kleszczów przekazała również w wysokości 50 000,00 zł dotację na zakup:

 •  pompy infuzyjnej dla Szpitalnego oddziału ratunkowego
 •  zamrażarki do przechowywania osocza dla potrzeb Pracowni serologicznej
 •  uchwytu shavera do zatok przynosowych dla potrzeb Bloku operacyjnego
 •   ssaka elektrycznego (jezdnego) dla Oddziału obserwacyjno-zakaźnego


Samorząd Miasta Bełchatowa przekazał bełchatowskiej placówce w 2017  roku dotację w wysokości 100.000,00 zł, dzięki której zakupiono macierz dysków do przechowywania elektronicznych baz danych systemów medycznych.  Realizacja inwestycji pozwoliła bowiem zapewnić najwyższy standard ochrony danych, gwarantując jednocześnie sprawniejszą obsługę pacjentów korzystających z opieki medycznej naszego Szpitala.


Wsparcia finansowego po raz kolejny udzielił Samorząd Powiatu bełchatowskiego przekazując dotację w wysokości 200.000,00 zł. Inwestycjami w 2017 roku ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, stanowiących pomoc finansową z budżetu Powiatu bełchatowskiego, były zadania pn.:

 • „Zakup kardiomonitora dla Oddziału urologicznego”
 • „Zakup aparatu KTG dla Oddziału ginekologiczno-położniczego”
 • „Zakup łóżka szpitalnego wraz z wyposażeniem oraz łóżek intensywnego nadzoru (2szt.) dla Oddziału chirurgicznego dla dzieci”
 • „Zakup pomp infuzyjnych (2szt.) dla Oddziału chorób wewnętrznych I i Oddziału kardiologicznego”
 • „Zakup ssaków elektrycznych (2szt.) dla Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Oddziału kardiologicznego”
 • „Zakup narzędzi i sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku operacyjnego”


 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II W Bełchatowie otrzymał również środki z :

 

 • budżetu Gminy Kluki za pośrednictwem budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 3 500,00 zł na zakup ssaka elektrycznego dla Oddziału chorób wewnętrznych I

 

 • budżetu Gminy Zelów w wysokości 15 000,00 zł na zakup pomp infuzyjnych dla potrzeb Szpitalnego oddziału ratunkowego (2szt.) i Oddziału chorób wewnętrznych II (1szt.)
 • budżetu Gminy Drużbice nazakup pomp infuzyjnych (3szt.) dla potrzeb Oddziału chirurgicznego dla dzieciW 2017r. Szpital otrzymał darowiznę z Fundacji PGE  w wysokości 120 000,00 zł na zakup:

 •  autorefraktokeratometru z wyposażeniem  dla Oddziału okulistycznego

 

 • kardiomonitorów (2szt.) dla Oddziału neurologicznego

 

 • defibrylatorów z możliwością kardiowersji  (2szt.) dla Oddziału neurologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Top