Skip to content

Modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego Drukuj Email

Image 

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWLA II W BEŁCHATOWIE
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA   MEDYCZNEGO – MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE”
w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez podniesienie jakości
i dostępności do usług z zakresu ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu infrastruktury Szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitala Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Realizacja wyżej wymienionego projektu przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez Szpital usług medycznych  w zakresie:  wstępnej segregacji i kwalifikacji chorych, wykonywania wszelkich czynności stabilizujących funkcje życiowe pacjenta, przeprowadzania wstępnej diagnostyki, podjęcia leczenia w zakresie niezbędnym  do uzyskania stabilizacji funkcji życiowych. Pacjenci SOR zyskają nowoczesną,  dobrze zorganizowaną pomoc medyczną udzielaną w odnowionej bazie lokalowej przez 24 godziny na dobę.   

Całkowita wartość projektu: 2 607 432,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 216 317,65 PLN

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” informuje:

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu
e-mail: 
naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

  
« poprzedni   następny »
Top