Skip to content

Start arrow Informacje dla Pacjenta
Drukuj Email

Informacje dla Pacjenta

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w skutek kradzieży „Rejestru udostępnionej dokumentacji medycznej” z Rejestracji Przychodni Lekarza POZ w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie ujawnione zostały osobie nieuprawnionej dane osób, których dokumentacja medyczna była udostępniana. Zakres utraconych danych to imię, nazwisko, PESEL pacjenta oraz wzór podpisu osoby, której udostępniono dokumentację. Naruszenie dotyczy wyłącznie osób, których dane medyczne udostępniano w dniach od 17.11.2018 r. do 06.01.2019 r. w Rejestracji Przychodni Lekarza POZ oraz osób przez nich upoważnionych do udostępnienia danych medycznych.

Pragniemy podkreślić, że wśród utraconych danych nie było danych o stanie zdrowia.

Możliwymi konsekwencjami ujawnienia Państwa danych jest uzyskanie przez osoby trzecie pożyczek w instytucjach parabankowych, korzystanie z praw obywatelskich np. przy głosowaniu na cele budżetu obywatelskiego lub uzyskanie w innych placówkach niż Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dostępu do dokumentacji medycznej.

Zawiadomiliśmy o popełnionym przestępstwie właściwe organy ścigania oraz zgłosiliśmy powyższy incydent Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Personel Rejestracji został ponownie przeszkolony z prawidłowych praktyk ochrony danych osobowych, zwiększyliśmy zabezpieczenia fizyczne przed kradzieżą oraz przeorganizowaliśmy tryb udostępniania dokumentacji medycznej.

Ponadto rekomendujemy Państwu:

- okresową weryfikację informacji o sobie w Biurach Informacji Gospodarczej tj. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych KIDT, BISNODE, celem monitorowania aktywności kredytowej;

- sprawdzenie Rejestrów udostępnionej dokumentacji medycznej w jednostkach ochrony zdrowia, z których Państwo korzystali (innych niż Szpitala Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie), w celu wykluczenia nieuprawnionego dostępu do danych medycznych;

Jest nam niezwykle przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć jej skutki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną iod@szpital-belchatow.pl z Inspektorem Ochrony Danych mgr Arkadiuszem Darmachem.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.

Dokładna podstawa prawna:

a) dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na stanowiskach recepcyjnych, czy w gabinecie lekarskim - administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

b) dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta - administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

c) dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im informacji o stanie zdrowia Pacjenta - administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

   4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:

a) innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej;

b) podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją administratora, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym;

c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom;

   5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

   6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie;
 2. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo Pacjentowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 


 


Z uwagi na brak od dnia 1.07.2015r. kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie porad w zakresie chorób zakaźnych, w oparciu o decyzję Wojewody Łódzkiego, z dniem 30.11.2015r. zakończyła działalność Poradnia chorób zakaźnych. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2015r. wprowadzony zostaje obowiązek posiadania skierowań do ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradni specjalistycznej przez lekarza okulistę i lekarza dermatologa.


 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

Sekretariat Dyrektora - ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

e-mail: sekretariat@nfz-lodz.pl

Godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi: (od poniedziałku do piątku 8.00-16.00, we wtorek 8.00-18.00 sala obsługi, ul Kopcińskiego 56)

Infolinia dla Pacjentów NZF czynna codziennie w godz. 8.00-20.00 pod numerami telefonów: 801 002 275 - dla tel. stacjonarnych, 42 299 92 75 - dla tel. komórkowych i z zagranicy

Bezpłatna linia kolejkowa pod numerem tel. 800 889 808 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 53 28 250 fax. 22 53 28 230

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 

Pełnomocnik Do Spraw Praw Pacjenta

Katarzyna Babczyńska

przyjmuje w pokoju nr 12 w następujące dni:

 • poniedziałek 9.00 - 12.00
 • środa 7.30 - 10.30
 • czwartek 9.00 - 12.00

tel. 44 635 82 35

 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Joanna Zdanowicz

przyjmuje w następujące dni:

 • wtorek 7.00 - 15.30 

Jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu
  i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
 2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów.
 3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta.
 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających
  ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Inspektor Ochrony Danych

mgr Arkadiusz Darmach

e-mail: iod@szpital-belchatow.pl

Karta praw i obowiązków pacjenta

Pobierz: Karta praw i obowiązków pacjenta

Karta zasad etycznych

Pobierz: Karta zasad etycznych

Opis przygotowania się pacjenta do badań

Pobierz: Przygotowanie do badań

Rozwiązywanie zagadnień etycznych

Pobierz: Rozwiązywanie zagadnień etycznych

Ankieta satysfakcji pacjenta

Pobierz: Ankieta satysfakcji pacjenta

Dostęp do świadczeń dla osób z otyłością trzeciego stopnia

Pobierz: Dostęp do świadczeń dla osób z otyłością trzeciego stopnia

Oświadczenie pacjenta o znajomości przeciwwskazań do badania metodą rezonansu magnetycznego

Pobierz: Oświadczenie

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

 1.  Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie wskazanej przez pacjenta, oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
 2. Wyjątkowo w sytuacji nadzwyczajnej, np. gdy pacjent został przywieziony z wypadku dopuszcza się możliwość udzielenia telefonicznej informacji o pobycie w szpitalu.

Regulamin organizacyjny Szpitala

Pobierz: Regulamin

Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem godzin ciszy nocnej (22.00-06.00).
 2. W godzinach nocnych przebywanie w oddziale/zakładzie osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału, kierownika zakładu lub lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 3. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć prawo do odwiedzin w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych chorych w szpitalu. Ograniczenie może dotyczyć pacjenta izolowanego, konkretnego oddziału, wszystkich oddziałów szpitala.
 4. Odwiedzający przed wejściem na oddział zobowiązani są zdjąć wierzchnie okrycie - zostawić je w szatni.
 5. Odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów przebywających w salach wieloosobowych.
 6. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym z jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych niezrównoważonych psychicznie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się wezwać pracownika ochrony i grupę interwencyjną na teren szpitala.
 7. Osoby odwiedzające zobowiązane są poddać się zaleceniom personelu oddziału.
 8. Przynoszenie i spożywanie produktów spożywczych przez pacjenta jest możliwe po konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką.
 9. Wyjścia chorego z odwiedzającym poza oddział należy zgłaszać lekarzowi/pielęgniarce.
 10. Ze względów epidemicznych udział dzieci w odwiedzinach należy ograniczyć do minimum. Dzieci muszą być zawsze pod opieką osób dorosłych. Zabrania się odwiedzin dzieci w oddziałach opieki paliatywno-hospicyjnej, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, obserwacyjno-zakaźnym, oddziale intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru.
 11. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru, izolatkach odwiedzający podporządkowują się decyzji ordynatora, lekarza dyżurnego, pielęgniarki w kwestii czasu odwiedzin oraz ilości osób, które mogą, jednocześnie być przy pacjencie, metod zabezpieczenia przed zakażeniem.

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 1. W czasie leczenia w oddziale dziecko ma prawo do całodobowej opieki rodzica/opiekuna.
 2. Każde opuszczenie oddziału przez rodzica/opiekuna wraz z hospitalizowanym dzieckiem, musi być uzgodnione z lekarzem lub pielęgniarką dyżurną. Zgłoszenie o opuszczeniu oddziału powinno określać miejsce i czas wyjścia.
 3. Rodzice/opiekunowie hospitalizowanego dziecka i odwiedzający mają obowiązek po powrocie z dzieckiem do oddziału poinformować o tym osobę, której wyjście zgłoszono.
 4. Pobyt rodzica/opiekuna dziecka w oddziale w czasie leczenia jest płatny.
 5. Wyżywienie opiekun dziecka zapewnia sobie we własnym zakresie.
 6. Opłata za pobyt rodzica/opiekuna ustalana jest raz na kwartał na podstawie kosztów szpitala.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie przez Archiwum zakładowe i Rejestrację szpitalną na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (wniosek dostępny w zakładce Pliki do pobrania).
 2. Dokumentacja jest udostępniana w formie kserokopii bądź w formie oryginału z wyraźnym zastrzeżeniem jej zwrotu w wyznaczonym terminie. 
 3. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, osobie wskazanej przez pacjenta oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
 4. Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie a art. 28 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Kserokopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest uprawnionym osobom i podmiotom po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wydawaną dokumentację. W przypadku przekazywania kopii dokumentacji drogą pocztową do przesyłki pocztowej dołączona zostanie faktura VAT.

Kolejki oczekujących

Pacjenci zainteresowani uzyskaniem świadczenia w naszym Szpitalu powinni osobiście zgłosić się z ważnym skierowaniem i dokumentacją medyczną dotyczącą schorzenia do Izby Przyjęć lub właściwego oddziału szpitalnego.

O terminie przyjęcia na świadczenia decydują wskazania medyczne.

- Każdy pacjent, którego stan zdrowia wymaga udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się do Szpitala kwalifikowany jest do przyjęcia w trybie nagłym. W tych przypadkach świadczenia udzielane są poza kolejnością bez wpisywania na listę oczekujących.

- Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się do Szpitala pacjent kwalifikowany jest do przyjęcia w trybie planowym i wpisany na listę oczekujących. W tym przypadku kolejność przyjęcia wyznaczana jest z zachowaniem kolejności zgłoszenia.

- Nad prawidłowością prowadzenia kolejek oczekujących czuwa specjalnie powołany do tego Zespół Oceny Przyjęć.

Wpisy na listę oczekujących odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w Rejestracji  szpitalnej, pokój nr 20 na parterze w budynku głównym Szpitala. Szczegółowe informacje na temat kolejek oczekujących na udzielenie świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu  44 635 85 80.

Umówienie się na wizytę w poradniach specjalistycznych drogą elektroniczną jest możliwe po wysłaniu informacji przez pacjenta na adres e-mail kierownika rejestracji szpitalnej m.krzykowska@szpital-belchatow.pl

W wiadomości e-mail proszę podać numer telefonu, by personel administracyjny szpitala mógł niezwłocznie skontaktować się z nadawcą wiadomości w celu doprecyzowania danych dotyczących między innymi wyboru lekarza i terminów jakie do poszczególnych lekarzy aktualnie występują.

Co zabrać do szpitala ?

Każdy pacjent przed przybyciem do Szpitala powinien zaopatrzyć się w osobiste przybory toaletowe. Ponadto powinien zabrać ze sobą piżamę, szlafrok, ręcznik.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione przez pacjenta w ubraniach, szlafrokach czy szafkach.

Pobyt w szpitalu

1. Prawo każdego pacjenta ubiegającego się w Szpitalu o bezpłatne świadczenie zdrowotne w oparciu o umowę zawartą z ŁOW NFZ podlega weryfikacji w Ogólnopolskim Systemie eWUŚ.

2. Aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić okazując:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia,
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń,
 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - RMUA,
 • legitymację ubezpieczeniową,
 • legitymację rencisty/emeryta,
 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV),
 • inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury,
 • kartę Polaka - tylko w stanach nagłych!
3. W oddziałach i zakładach Szpitala obowiązuje rozkład dobowy pobytu określony w regulaminie organizacyjnym oddziału czy zakładu, do którego przyjęty jest pacjent.
 
 
 Zasady przyjęcia pacjenta do szpitala

1. Szpital realizuje świadczenia zdrowotne w trybie nagłym lub planowym.

2. O trybie i terminie przyjęcia pacjenta do szpitala decydują wskazania medyczne.

3. Pacjentowi w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającemu natychmiastowego pozostawienia w Szpitalu, świadczenia udzielane są w trybie nagłym. Każdy chory wymagający niezwłocznej hospitalizacji powinien zgłosić się do Szpitalnego oddziału ratunkowego. W Szpitalnym oddziale ratunkowym jest też udzielana pomoc osobom przywiezionym przez zespół ratownictwa medycznego.

4. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga udzielenia świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, wówczas pacjent jest kwalifikowany do przyjęcia w trybie planowym i wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Kolejność przyjęcia do wskazanego na skierowaniu oddziału wyznaczana jest z zachowaniem kolejności zgłoszenia. Nad prawidłowością prowadzenia kolejek oczekujących czuwa specjalnie powołany do tego Zespół Oceny Przyjęć.

 

Wypisy
1. Decyzję o wypisaniu pacjenta ze Szpitala podejmuje ordynator/kierownik oddziału.
2. Wypisanie pacjenta następuje w określonych przypadkach:
 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne,
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowi innych osób.
3. Osoba wypisana ze Szpitala odbiera kartę informacyjną z przebiegu leczenia szpitalnego oraz złożone do magazynu rzeczy chorych, rzeczy osobiste lub przedmioty wartościowe złożone do depozytu.

 

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej można pobrać w zakładce Pliki do pobrania.

 

Informacje dodatkowe

 

Opieka duszpasterska

Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej zgodnie z przekonaniami religijnymi. Aktualne numery telefonów duszpasterzy znajdują się w załączonej procedurze.

Pobierz: Procedura

Harmonogram posługi duszpasterskiej z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Bełchatowie w poniższym pliku do pobrania.

Pobierz: Harmonogram

Image 

Telefony

Do dyspozycji pacjentów są aparaty telefoniczne rozmieszczone na terenie Szpitala i w przyległych pawilonach. Rodzina pacjenta może skontaktować się z nim telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu dyżurki pielęgniarskiej danego oddziału.

Punkty usługowo-handlowe

Na terenie Szpitala znajdują się liczne punkty usługowo-handlowe, z których mogą korzystać pacjenci:

 • stołówka,
 • sklep ogólnospożywczy,
 • kiosk „Ruchu",
 • automaty z napojami.
Serwis dla pacjentów - Medycyna Praktyczna

 

http://pediatria.mp.pl/

http://alergie.mp.pl/

http://grypa.mp.pl/

http://nadcisnienie.mp.pl/

http://astma.mp.pl/

http://pochp.mp.pl/

http://gastrologia.mp.pl/

http://nefrologia.mp.pl/

http://bazalekow.mp.pl/

Zintegrowany Informator Pacjenta

 

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

 

 

 
Top