Informacje dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czaplinecka 123, 97-400 Bełchatów;

2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 


Z uwagi na brak od dnia 1.07.2015r. kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie porad w zakresie chorób zakaźnych, w oparciu o decyzję Wojewody Łódzkiego, z dniem 30.11.2015r. zakończyła działalność Poradnia chorób zakaźnych. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2015r. wprowadzony zostaje obowiązek posiadania skierowań do ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradni specjalistycznej przez lekarza okulistę i lekarza dermatologa.


 

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

Sekretariat Dyrektora - ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

e-mail: sekretariat@nfz-lodz.pl

Godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi: (od poniedziałku do piątku 8.00-16.00, we wtorek 8.00-18.00 sala obsługi, ul Kopcińskiego 56)

Infolinia dla Pacjentów NZF czynna codziennie w godz. 8.00-20.00 pod numerami telefonów: 801 002 275 - dla tel. stacjonarnych, 42 299 92 75 - dla tel. komórkowych i z zagranicy

Bezpłatna linia kolejkowa pod numerem tel. 800 889 808 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 53 28 250 fax. 22 53 28 230

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 

 

Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.


Pełnomocnik Do Spraw Praw Pacjenta

Katarzyna Babczyńska

przyjmuje w pokoju nr 12 w następujące dni:

 • poniedziałek 9.00 - 12.00
 • środa 7.30 - 10.30
 • czwartek 9.00 - 12.00

tel. 44 635 82 35

Inspektor Ochrony Danych

mgr Arkadiusz Darmach

e-mail: iod@szpital-belchatow.pl

Karta praw i obowiązków pacjenta

Pobierz: Karta praw i obowiązków pacjenta

Karta zasad etycznych

Pobierz: Karta zasad etycznych

Opis przygotowania się pacjenta do badań

Pobierz: Przygotowanie do badań

Rozwiązywanie zagadnień etycznych

Pobierz: Rozwiązywanie zagadnień etycznych

Ankieta satysfakcji pacjenta

Pobierz: Ankieta satysfakcji pacjenta

Dostęp do świadczeń dla osób z otyłością trzeciego stopnia

Pobierz: Dostęp do świadczeń dla osób z otyłością trzeciego stopnia

Oświadczenie pacjenta o znajomości przeciwwskazań do badania metodą rezonansu magnetycznego

Pobierz: Oświadczenie

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

 1.  Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie wskazanej przez pacjenta, oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
 2. Wyjątkowo w sytuacji nadzwyczajnej, np. gdy pacjent został przywieziony z wypadku dopuszcza się możliwość udzielenia telefonicznej informacji o pobycie w szpitalu.

Regulamin organizacyjny Szpitala

Pobierz: Regulamin

Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem godzin ciszy nocnej (22.00-06.00).
 2. W godzinach nocnych przebywanie w oddziale/zakładzie osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału, kierownika zakładu lub lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 3. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć prawo do odwiedzin w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych chorych w szpitalu. Ograniczenie może dotyczyć pacjenta izolowanego, konkretnego oddziału, wszystkich oddziałów szpitala.
 4. Odwiedzający przed wejściem na oddział zobowiązani są zdjąć wierzchnie okrycie - zostawić je w szatni.
 5. Odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów przebywających w salach wieloosobowych.
 6. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym z jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych niezrównoważonych psychicznie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się wezwać pracownika ochrony i grupę interwencyjną na teren szpitala.
 7. Osoby odwiedzające zobowiązane są poddać się zaleceniom personelu oddziału.
 8. Przynoszenie i spożywanie produktów spożywczych przez pacjenta jest możliwe po konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką.
 9. Wyjścia chorego z odwiedzającym poza oddział należy zgłaszać lekarzowi/pielęgniarce.
 10. Ze względów epidemicznych udział dzieci w odwiedzinach należy ograniczyć do minimum. Dzieci muszą być zawsze pod opieką osób dorosłych. Zabrania się odwiedzin dzieci w oddziałach opieki paliatywno-hospicyjnej, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, obserwacyjno-zakaźnym, oddziale intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru.
 11. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru, izolatkach odwiedzający podporządkowują się decyzji ordynatora, lekarza dyżurnego, pielęgniarki w kwestii czasu odwiedzin oraz ilości osób, które mogą, jednocześnie być przy pacjencie, metod zabezpieczenia przed zakażeniem.

Sprawowanie opieki nad dziećmi

 1. W czasie leczenia w oddziale dziecko ma prawo do całodobowej opieki rodzica/opiekuna.
 2. Każde opuszczenie oddziału przez rodzica/opiekuna wraz z hospitalizowanym dzieckiem, musi być uzgodnione z lekarzem lub pielęgniarką dyżurną. Zgłoszenie o opuszczeniu oddziału powinno określać miejsce i czas wyjścia.
 3. Rodzice/opiekunowie hospitalizowanego dziecka i odwiedzający mają obowiązek po powrocie z dzieckiem do oddziału poinformować o tym osobę, której wyjście zgłoszono.
 4. Pobyt rodzica/opiekuna dziecka w oddziale w czasie leczenia jest płatny.
 5. Wyżywienie opiekun dziecka zapewnia sobie we własnym zakresie.
 6. Opłata za pobyt rodzica/opiekuna ustalana jest raz na kwartał na podstawie kosztów szpitala.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest wyłącznie przez Archiwum zakładowe i Rejestrację szpitalną na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej (wniosek dostępny w zakładce Pliki do pobrania).
 2. Dokumentacja jest udostępniana w formie kserokopii bądź w formie oryginału z wyraźnym zastrzeżeniem jej zwrotu w wyznaczonym terminie. 
 3. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, osobie wskazanej przez pacjenta oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
 4. Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie a art. 28 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Kserokopia dokumentacji medycznej pacjenta wydawana jest uprawnionym osobom i podmiotom po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wydawaną dokumentację. W przypadku przekazywania kopii dokumentacji drogą pocztową do przesyłki pocztowej dołączona zostanie faktura VAT.

Kolejki oczekujących

Pacjenci zainteresowani uzyskaniem świadczenia w naszym Szpitalu powinni osobiście zgłosić się z ważnym skierowaniem i dokumentacją medyczną dotyczącą schorzenia do Izby Przyjęć lub właściwego oddziału szpitalnego.

O terminie przyjęcia na świadczenia decydują wskazania medyczne.

- Każdy pacjent, którego stan zdrowia wymaga udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się do Szpitala kwalifikowany jest do przyjęcia w trybie nagłym. W tych przypadkach świadczenia udzielane są poza kolejnością bez wpisywania na listę oczekujących.

- Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się do Szpitala pacjent kwalifikowany jest do przyjęcia w trybie planowym i wpisany na listę oczekujących. W tym przypadku kolejność przyjęcia wyznaczana jest z zachowaniem kolejności zgłoszenia.

- Nad prawidłowością prowadzenia kolejek oczekujących czuwa specjalnie powołany do tego Zespół Oceny Przyjęć.

Wpisy na listę oczekujących odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w Rejestracji  szpitalnej, pokój nr 20 na parterze w budynku głównym Szpitala. Szczegółowe informacje na temat kolejek oczekujących na udzielenie świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu  44 635 85 80.

Umówienie się na wizytę w poradniach specjalistycznych drogą elektroniczną jest możliwe po wysłaniu informacji przez pacjenta na adres e-mail kierownika rejestracji szpitalnej m.krzykowska@szpital-belchatow.pl

W wiadomości e-mail proszę podać numer telefonu, by personel administracyjny szpitala mógł niezwłocznie skontaktować się z nadawcą wiadomości w celu doprecyzowania danych dotyczących między innymi wyboru lekarza i terminów jakie do poszczególnych lekarzy aktualnie występują.

Co zabrać do szpitala ?

Każdy pacjent przed przybyciem do Szpitala powinien zaopatrzyć się w osobiste przybory toaletowe. Ponadto powinien zabrać ze sobą piżamę, szlafrok, ręcznik.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione przez pacjenta w ubraniach, szlafrokach czy szafkach.

Pobyt w szpitalu

1. Prawo każdego pacjenta ubiegającego się w Szpitalu o bezpłatne świadczenie zdrowotne w oparciu o umowę zawartą z ŁOW NFZ podlega weryfikacji w Ogólnopolskim Systemie eWUŚ.

2. Aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić okazując:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia,
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń,
 • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - RMUA,
 • legitymację ubezpieczeniową,
 • legitymację rencisty/emeryta,
 • decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV),
 • inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury,
 • kartę Polaka - tylko w stanach nagłych!
3. W oddziałach i zakładach Szpitala obowiązuje rozkład dobowy pobytu określony w regulaminie organizacyjnym oddziału czy zakładu, do którego przyjęty jest pacjent.
 
 
 Zasady przyjęcia pacjenta do szpitala

1. Szpital realizuje świadczenia zdrowotne w trybie nagłym lub planowym.

2. O trybie i terminie przyjęcia pacjenta do szpitala decydują wskazania medyczne.

3. Pacjentowi w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającemu natychmiastowego pozostawienia w Szpitalu, świadczenia udzielane są w trybie nagłym. Każdy chory wymagający niezwłocznej hospitalizacji powinien zgłosić się do Szpitalnego oddziału ratunkowego. W Szpitalnym oddziale ratunkowym jest też udzielana pomoc osobom przywiezionym przez zespół ratownictwa medycznego.

4. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga udzielenia świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, wówczas pacjent jest kwalifikowany do przyjęcia w trybie planowym i wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Kolejność przyjęcia do wskazanego na skierowaniu oddziału wyznaczana jest z zachowaniem kolejności zgłoszenia. Nad prawidłowością prowadzenia kolejek oczekujących czuwa specjalnie powołany do tego Zespół Oceny Przyjęć.

 

Wypisy
1. Decyzję o wypisaniu pacjenta ze Szpitala podejmuje ordynator/kierownik oddziału.
2. Wypisanie pacjenta następuje w określonych przypadkach:
 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne,
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowi innych osób.
3. Osoba wypisana ze Szpitala odbiera kartę informacyjną z przebiegu leczenia szpitalnego oraz złożone do magazynu rzeczy chorych, rzeczy osobiste lub przedmioty wartościowe złożone do depozytu.

 

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej można pobrać w zakładce Pliki do pobrania.

 

Informacje dodatkowe

 

Opieka duszpasterska

Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej zgodnie z przekonaniami religijnymi. Aktualne numery telefonów duszpasterzy znajdują się w załączonej procedurze.

Pobierz: Procedura

Harmonogram posługi duszpasterskiej z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Bełchatowie w poniższym pliku do pobrania.

Pobierz: Harmonogram

Image 

Telefony

Do dyspozycji pacjentów są aparaty telefoniczne rozmieszczone na terenie Szpitala i w przyległych pawilonach. Rodzina pacjenta może skontaktować się z nim telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu dyżurki pielęgniarskiej danego oddziału.

Punkty usługowo-handlowe

Na terenie Szpitala znajdują się liczne punkty usługowo-handlowe, z których mogą korzystać pacjenci:

 • stołówka,
 • sklep ogólnospożywczy,
 • kiosk „Ruchu",
 • automaty z napojami.
Serwis dla pacjentów - Medycyna Praktyczna

 

http://pediatria.mp.pl/

http://alergie.mp.pl/

http://grypa.mp.pl/

http://nadcisnienie.mp.pl/

http://astma.mp.pl/

http://pochp.mp.pl/

http://gastrologia.mp.pl/

http://nefrologia.mp.pl/

http://bazalekow.mp.pl/

Zintegrowany Informator Pacjenta

 

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/